تنظیم دقیق ریزالور

10 / 10
از 1 کاربر

ریزالور یا resolver نوعی ترانسفورماتور متحرک است که اندازه گیری زاویه در آن بر اساس القای متقابل شار مغناطیسی بین رتور و استاتور (قسمت ثابت و متحرک) شکل میگیرد.در نتیجه عملکرد صحیح سرو موتور بستگی به هماهنگی مناسب رتور و استاتور ریزالور با

یکدیگر دارد.